moravskoslezský kraj

PROJEKT

"MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SKOTNICE - SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 

 

 

LOGO

 

PROJEKT

„Zahrada v přírodním stylu při MŠ Skotnice“

 

spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí 

 

 

Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Skotnice
 • 2. Důvod a způsob založení
  Obec Skotnice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Skotnice 24
  742 59 Skotnice
  Mobilní telefon: 724 180 672
  Fax: 556 725 100
  E-mail: starostka@skotnice.cz
  WWW: www.skotnice.cz/
  ID Datové schránky: ausaxut
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   Skotnice 24
   742 59 Skotnice
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Skotnice 24
   742 59 Skotnice
  • 4.3. Úřední hodiny
   pondělí8:00 - 12:0013:00 - 17:00
   úterý8:00 - 12:0013:00 - 15:00
   středa8:00 - 12:0013:00 - 17:00
   čtvrtek8:00 - 12:00
  • 4.4. Telefonní čísla
   724 180 672
  • 4.5. Čísla faxu
   556 725 100
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   www.skotnice.cz/
  • 4.7. Adresa e-podatelny
   posta@skotnice.cz
  • 4.8. Další elektronické adresy
   starostka@skotnice.cz
 • 5. Bankovní spojení
  Obec Skotnice: 1763045359/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
 • 6.
  00600806
 • 7. DIČ
  CZ00600806
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

   

  • ústně: v kanceláři úřadu
  • písemně: osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Obecní úřad Skotnice
   Skotnice 24
   74259 Skotnice
  • e-mailem: starostka@skotnice.cz
  • elektronickým podáním: posta@skotnice.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 724 180 672

   

  ÚŘEDNÍ HODINY

  pondělí 8:00 - 17:00
  úterý 8:00 - 15:00
  středa 8:00 - 17:00
  čtvrtek 8:00 - 12:00

   

  Informace o zpracování osobních údajů

   

  > ZDE <

   

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

   

   

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
  • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

   

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

   

  Sazebník

   

  Sazebník úhrad za poskytování informací

   

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

   

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

   

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

   

  Kdy informaci neposkytne

  • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
  • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
  • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
  • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
  • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

   

  Jak se o informaci žádá

  • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
  • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

   

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

   

  Jaký bude postup povinného orgánu

  • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
  • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

   

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

   

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

   

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

   

  Povinné informace 

   

  2019

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 2/2019-č.j. 872/2019

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 1/2019-č.j. 178/2019

   

  2018

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 2/2018-č.j. 947/2018

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 1/2018-č.j. 536/2018

   

   

  2017

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 8/2017-č.j. 1144/2017

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 7/2017-č.j. 1025/2017

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 6/2017-č.j. 962/2017

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 5/2018-č.j. 863/2017

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 4/2017-č.j. 722/2017

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 3/2017-č.j.648/2017

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 2/2017-č.j.351/2017

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 1/2017-č.j. 203/2017

   

  2016

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 2/2016-č.j.759/2016

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 1/2016-č.j. 158/2016

   

  2015

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 2/2015-č.j. 258/2015

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 1/2015-č.j.25/2015

   

  2014

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 4/2014-č.j. 576/2014

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 3/2014-č.j. 504/2014

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 2/2014-č.j. 331/2014

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 1/2014-č.j. 295/2014

   

  2013

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 2/2013-č.j. 437/2013

   

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 1/2013-č.j. 112/2013

   

   

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podatelna
 • 11. Opravné prostředky

   

  Co když orgán žádosti nevyhoví

   

  • pokud povinný orgán, byť jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí lze  podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě  v § 15 odst. 4. 

   

  Komu se odvolání posílá

   

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

   

  Kdo o odvolání rozhodne

   

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

   

  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

 • 12. Formuláře

  Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 694x | Datum vložení: 12.11.2014

  Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Staženo: 711x | Datum vložení: 12.11.2014

 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

  Informace pro řešení životních situací můžete získat v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu ve Skotnici.

   

 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Skotnice zde
  • 14.2. Vydané právní předpisy
   Obec Skotnice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

    

   Sazebník úhrad za poskytování osobních infomrací

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv

   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  • 16.2. Výhradní licence

   V současné době nejsou pro Obec Skotnice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Poskytnuté informace